Ændring af almindelige forretningsbetingelser

1. december 2015 ændres de Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter for både privat- og erhvervskunder.

Frørup Andelskasse (i det følgende kaldet ”Andelskassen”) ændrer pr. den 1. december 2015 sine Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter for både privat- og erhvervskunder.

Formålet med ændringerne har været at gøre forretningsbetingelserne enklere og mere overskuelige. Enkelte steder ændres indholdet. Du kan nedenfor læse nærmere om, hvad der ændres.

De særlige bestemmelser for lån og kreditter privat/erhverv bliver fremover en integreret del af Andelskassens låne- og kreditaftaler og flyttes således fra forretningsbetingelserne til låne- og kreditaftalerne, hvor de mere naturligt hører hjemme. I samme forbindelse indarbejdes vilkårene om slutafregning i låne- og kreditaftaler for erhvervskunder. De særlige bestemmelser for lån og kreditter privat/erhverv og vilkårene for slutafregning/erhverv er dog fortsat en del af Andelskassens almindelige forretningsbetingelser, og er derfor bibeholdt som et særskilt afsnit i de almindelige forretningsbetingelser.

Det nuværende tillæg om betalingstjenester, der udgør en del af de nugældende forretningsbetingelser tages ud af de almindelige forretningsbetingelser og flyttes over i et nyt sæt aftalevilkår, som fremover betegnes ”Vilkår for betalingskonti” (det vil sige vilkår for en specifik konto, der kan benyttes til betalingstjenester omfattet af lov om betalingstjenester).

Herudover deles de almindelige forretningsbetingelser op i to afsnit:

  • Et afsnit om generelle rettigheder og pligter for kunden og Andelskassen.
  • Et afsnit med generelle oplysninger, vi som bank skal give vores kunder i henhold til lovgivningen.

Tidligere indeholdt de almindelige forretningsbetingelser både generel information og egentlige rettigheder og forpligtelser. Det er nu gjort mere klart, hvornår det er egentlige rettigheder og pligter i modsætning til almindelig information.

Herudover indeholder de nye forretningsbetingelser blandt andet følgende ændringer:

  • Ordet ”gebyrer” ændres til ”priser”.
  • Vilkårene for ændring af renter og gebyrer/priser er slået sammen i én bestemmelse, hvor der tidligere var tale om to forskellige bestemmelser. 
  • Andelskassen forbeholder sig ret til at foretage TV-overvågning.
  • Det tydeliggøres, at Andelskassen har ret til at få forskellige beløb refunderet, fx skatter afholdt på kundens vegne.
  • Længden af varslet for ændring af de almindelige forretningsbetingelser for privatkunder er reduceret fra 3 måneder til 2 måneder.
  • Oplysning om fortrydelsesret for Privatkunder er ikke længere et tillæg til de almindelige forretningsbetingelser, men bliver i stedet til et selvstændigt informationsark, der udleveres til kunderne.
  • Det nugældende tillæg om betalingstjenester ændres til ”Vilkår for betalingskonti”, og der er i disse vilkår foretaget en uddybende beskrivelse af betalingstjenester, ligesom der her er sket en præcisering af i hvilke tilfælde, banken er berettiget til at spærre eller undlade at gennemføre en betalingstjeneste.

Hvis de nye ændrede almindelige forretningsbetingelser, særlige bestemmelser for lån og kreditter og vilkår for betalingskonti giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af bankens filialer.

Find i øvrigt den samlede oversigt over vilkår og betingelser her:

Vilkår og betingelser